AQUA-KL – Vi sinh hạ phèn, khử kim loại nặng trong ao nuôi thủy sản