AQUA-SC-MARINE – Vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản – nước mặn