AQUACLEAN ACF32 – Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị