AQUACLEAN OC – Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại