PAC (Poly Aluminium Chloride) – Hóa chất tạo bông, keo tụ xử lý nước thải